Det finns undersökningar som visar att en fjärdedel av den mat vi köper i Sverige aldrig blir uppäten, den kastas i stället. Det innebär att livsmedel produceras och transporteras långa sträckor helt i onödan. Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Europa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet.

”Europa minskar avfallet” pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Vi tjänar på att inte slänga, för att spara resurser och undvika utsläpp av växthusgaser.

Under veckan kommer aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Bland de cirka 200 aktiviteterna finns information på återvinningscentraler, utställningar, föreläsningar och projekt för att minska matavfallet i personalmatsalar m m. Bytardagar på arbetsplatser och mäta mängden matavfall i skolor är andra aktiviteter som har anmälts. Avfall Sverige deltar i flera projekt, bland annat som en av medarrangörerna när Naturvårdsverket bjuder in till workshop. Där behandlas frågan om hur livsmedelssvinnet från butiker, grossister och restauranger kan minska. Både Naturvårdsverket och Avfall Sverige har genomfört interna aktiviteter för att minska sitt matavfall och Avfall Sverige också sitt förpackningsavfall.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:
Sanna Due, handläggare enheten för produkter och avfall, Naturvårdsverket, tel 010-69 81 432,
sanna.due@naturvardsverket.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20