Nu kan Avfall Sverige presentera 2017 års statistik över hushållsavfallet* i Sverige på läns- och kommunnivå. Den årliga rapporten Hushållsavfall i siffror visar avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen och länet.

Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att avfallsmängderna ökar igen efter en kortvarig nedgång, en trend som återkommer i högkonjunktur. När konsumtionen ökar, ökar även avfallsmängderna. I genomsnitt slängde varje svensk 473 kg hushållsavfall förra året, vilket är en ökning med 6 kg (1,3 %) jämfört med 2016. 

Mål om minskade avfallsmängder 

Kommunerna ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner, men Avfall Sveriges och kommunernas yttersta mål är att minska mängden avfall som uppstår. I augusti fattade Avfall Sveriges styrelse därför beslut om ett mål för att minska avfallsmängden.

Det ska fungera som en sporre och det är fritt för kommuner att anta utmaningen. Innebörden av målet är att mängden matavfall och restavfall ska minska med 25 procent per person till år 2025 baserat på utgångsläget 2015 - kort kallat 25/25-målet. Vi kan se att det finns kommuner som är på god väg mot målet redan nu. Enligt Avfall Sveriges beräkningar har mat- och restavfallet minskat med tio procent eller mer mellan 2015 och 2017 i 35 kommuner. I riket som helhet har mängden mat- och restavfall minskat med 2,4 procent under denna tidsperiod. 

Bättre sortering fastighetsnära

Statistiken för 2017 visar att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling, FNI. Totalt har cirka 15 procent (52 kommuner) av hushållen i en- och tvåfamiljshus fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Kommuner med fastighetsnära insamling från villahushåll samlar in 80 kg förpackningar och returpapper per person jämfört med 66 kg i kommuner som inte har FNI. Mängden felsorterade förpackningar, dvs den mängd som hamnar i restavfallet (soppåsen) är lägre vid fastighetsnära system jämfört med kommuner utan FNI. Den förra regeringens beslut om att ställa krav på producenterna att införa mer bostadsnära insamling är därför mycket bra och kommunerna ser fram emot att kunna öka insamlingen och därmed återvinningen av förpackningar och tidningar ännu mer.

Kunder med fastighetsnära insamling är också nöjdare över möjligheten att lämna förpackningar och returpapper till återvinning jämfört med kunder som inte har tillgång till denna service. 

De flesta uppgifterna i de båda rapporterna har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web. Statistiken i ”Svensk Avfallshantering” har kompletterats med uppgifter från producenternas organisationer.

Läs mer på 

Hushållsavfall i siffror

Svensk Avfallshantering

* Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

För mer information, kontakta

Jenny Westin, rådgivare statistik, Avfall Sverige, 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se 

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

 


Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20