80 procent av svenskarna gör något för att minska sin mängd avfall, det är fler än för ett år sedan. Det framgår av en undersökning som Avfall Sverige och Naturvårdsverket låtit göra för att få medborgarnas syn på frågor som rör konsumtion och avfallsminskning.

Undersökningen är ett projekt under veckan "Europa minskar avfallet", som i år arrangeras för andra året. När samma undersökning genomfördes i fjol svarade 73 procent att de redan nu gör något för att minska avfallet.
Kvinnor och familjer med barn gör betydligt mer för att minska sina avfallsmängder än män och familjer utan barn. De grupperna tror i stället att det inte finns något samband mellan deras privata konsumtion och mängden avfall.

De viktigaste åtgärderna för att minska avfallet är att köpa mer hållbart - undvika slit och släng - och äta upp all mat man handlar. 87 respektive 85 procent av de tillfrågade angav de olika alternativen. 70 procent tyckte den viktigaste åtgärden är att lämna till second hand, men bara 43 procent vill köpa. Att renovera och laga i stället för att slänga och köpa nytt ansåg 71 procent av de tillfrågade som den viktigaste åtgärden.

Hur kan då svenskarna påverkas att minska mängden avfall? Mer information om hur man kan göra, svarar ungefär hälften, fler kvinnor än män, som är lättare att påverka med ekonomiska medel. 33 procent av de tillfrågade vill först ha bevis på att det är bra för miljön.

Undersökningen genomfördes under oktober av undersökningsföretaget GfK. Tusen slumpmässigt utvalda svenska medborgare över hela landet deltog i undersökningen.

Fakta:
Veckan "Europa minskar avfallet" är ett 3-årigt projekt, som stöds av EU-kommissionen. Det arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.


För mer information kontakta:
Sanna Due, handläggare enheten för produkter och avfall, Naturvårdsverket,
tel 010-69 81 432, sanna.due@naturvardsverket.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20