Priserna på avfallshanteringen ökade med bara 0,3 procent mellan 2009 och 2010, visar årets Nils Holgerssonrapport[1]. I rapporten säger man att det är ett trendbrott och att priserna på avfallshanteringen nu är lägre än den allmänna prisutvecklingen.

[1]. I rapporten säger man att det är ett trendbrott och att priserna på avfallshanteringen nu är lägre än den allmänna prisutvecklingen.

Ändå väljer man att fokusera på att ifrågasätta skillnaderna i avgifter mellan kommunerna. Avgifterna spänner från 8,2 kr/kvm (Lidköping) till 36,5 kr/kvm (Rättvik), enligt Nils Holgerssonrapporten.

– Lidköping och Rättvik har olika förutsättningar att bedriva sin avfallshantering. Den ena kommunen är en tätortskommun i en del av Sverige som har relativt god tillgång till behandlingsanläggningar, säger Jenny Westin, expert på avfallstaxor inom Avfall Sverige. Den andra är en glesbygdskommun, med långa avstånd och få invånare som ska dela på de fasta kostnaderna för sophanteringen.

Rättvik har hela sin avfallshantering på entreprenad. Lidköping har den i egen regi. Det påverkar också prissättningen, visar en nyligen publicerad undersökning från Avfall Sverige, ”Avfallsavgifter 2009”[2]:

– Undersökningen visar att det är något lägre avfallsavgifter i kommuner med sophämtning i egen regi jämfört med om det är utlagt på entreprenad, säger Jenny Westin.

”Avfallsavgifter 2009” visar att avgiften för hushåll i flerbostadshus i snitt var 1 290 kr per lägenhet, eller 3.50 kr dag, 2009. Ungefär 6 procent av driftskostnaderna för ett hushåll.

I avgiften ingår sophämtningen, energiåtervinning samt, i hälften av kommunerna, även biologisk återvinning, tillgång till återvinningscentraler för grovavfall, informationsinsatser samt kommunens administration och planering.

Läs mer på www.avfallsverige.se

[1] www.nilsholgersson.nu

[2] U 2010:09, se www.avfallsverige.se

För mer information kontakta:

Jenny Westin, Statistik, upphandling, avfallstaxor, tel 040-35 66 15
jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20