Gymnasie- och högstadieskolorna i Halmstads kommun, med sammanlagt cirka 7 000 elever, ska minska matsvinnet under veckan ”Europa minskar avfallet”. Den mat som kastas i skolmatsalarna vägs varje dag och resultatet redovisas i en tabell som placeras ovanför avfallskärlet i varje skolmatsal. Även svinnet från köken kommer att vägas. Skolorna tävlar sinsemellan om vilken skola som under kampanjen får minst matsvinn, räknat i gram per elev.


Projektet ingår i Halmstads KliMATsmart-kampanj och är en uppföljning på förra årets kampanj. Då minskade matsvinnet i Halmstads högstadie- och gymnasieskolor med 13 procent jämfört med 2008. Det motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på 7 ton per år och en minskad årlig matkostnad på 137 000 kr.

– Genom att koppla ihop de globala frågorna med våra enkla vardagsrutiner vill vi i Halmstads skolor visa att vad var och en av oss gör har betydelse för hur samhället blir, säger Marianne Olovson, stadskontoret i Halmstads kommun som samordnar kampanjen.

– Det finns undersökningar som visar att en fjärdedel av den mat vi köper i Sverige aldrig blir uppäten, den kastas i stället. Det innebär att livsmedel produceras och transporteras långa sträckor helt i onödan. Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Europa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:
Marianne Olovson, Kommunikatör och samordnare för klimatinvesteringar, Halmstads kommun,
tel. 035-13 98 69, mobil 076 763 7589, marianne.olovson@halmstad.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20