En femma om dagen. Det är vad ett normalhushåll i Sverige får betala för den avfallshantering som kommunerna ordnar.


- Kommunerna och deras bolag tillhandahåller en viktig samhällsservice som både allmänheten och miljön tjänar på, säger Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige. Kostnaderna är internationellt sett låga, samtidigt som nästan allt avfall tas tillvara i kretsloppet.

2009 betalade ett svenskt villahushåll i genomsnitt 1 970 kr för att få sin sophantering. Det är ungefär 6 procent av driftskostnaderna för ett hushåll. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i snitt 1 290 kr per lägenhet. Det visar en ny rapport från Avfall Sverige.

I avgiften ingår sophämtningen, energiåtervinning samt, i hälften av kommunerna, även biologisk återvinning, tillgång till återvinningscentraler för grovavfall, informationsinsatser samt kommunens administration och planering.

– Undersökningen visar att det är något lägre avfallsavgifter i kommuner med sophämtning i egen regi jämfört med om det är utlagt på entreprenad. Merparten av kommunerna har dock entreprenader. Undersökningen visar också, inte särskilt förvånande, att det är något lägre avgifter i kommuner med enbart energiåtervinning jämfört med kommuner med både biologisk återvinning och energiåtervinning, säger Weine Wiqvist.

Avgifterna har ökat med 1,5 procent mellan 2008 till 2009, alltså i samma takt som prisutvecklingen i övrigt i samhället.

Läs hela rapporten Avfall Sverige U 2010:09 Avfallsavgifter 2009 på hemsidan.

Läs mer på www.avfallsverige.se

För mer information kontakta:
Jenny Westin, Statistik, upphandling, avfallstaxor, tel 040-35 66 15
jenny.westin@avfallsverige.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20