Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat tack vare vår framgångsrika avfallshantering. Att vi som arbetar med avfall och fjärrvärme bidrar till det gör oss stolta. Vi skapar klimat- och miljönytta långt utanför Sveriges gränser.

140 miljoner ton avfall läggs varje år på soptippar i Europa. Det är ett gigantiskt miljöproblem, bland annat på grund av att det medför läckage av koldioxid, metangas och förorenat lakvatten. Att vi i Sverige kan minska den negativa klimatpåverkan som dessa soptippar har, genom att ta in en liten del av avfallet till Sverige och använda som bränsle, är positivt. Även om verksamheten sker inom ramen för miljölagstiftningen och är under ständig kontroll och tillsyn strävar vi efter att bli ännu bättre. Vi välkomnar den granskning som Riksrevisionen gjorde i maj 2015 som konstaterade att myndigheternas kontroll av transporter av farligt avfall behöver bli bättre. En av de utvecklingsfrågor som branschen arbetar med just nu är att se hur vi kan förbättra vår del i transportkedjan.

Under de senaste veckorna har bland annat SVT granskat avfallsimporten. Det är utmärkt att dessa frågor hamnar i strålkastarljuset. Vi tycker emellertid att det krävs vissa klargöranden för att allmänheten ska få hela bilden, och framför allt en korrekt bild. Här följer därför några klargöranden:

Om påståendet att kommuninvånare får betala för utländskt avfall

Det finns en missuppfattning att det kan vara våra skattekronor betalar utländskt avfall. Det är fel. Anläggningarna får betalt för att ta emot avfallet, bränslet, som de producerar el och värme av.

Om påståendet att osorterat utländskt avfall bränns

Inslagen kan ge bilden att det utländska avfall som förbränns i svenska anläggningar är osorterat. Det vi tar hand om är det som blir över när människor sorterat ut det som går att materialåtervinna samt det som återvinningsindustrierna inte kan eller vill återvinna.

Om rapporteringen kring aska

Det förekom uppgifter i SVT:s granskning om att miljöfarlig aska läggs på en soptipp för icke farligt avfall. Fram till i februari i år klassades askan som icke farlig, dvs hanteringen var korrekt. En miljödom gjorde att den metod man hittills använt inte längre ansågs tillräcklig. Bolaget har idag en godkänd plan för en förändrad hantering av askan för att klara de nya kraven.

Det vatten SVT mätte blyhalten i finns inne på deponin och pumpas vidare in till ett reningsverk. Detta vatten rinner alltså inte rakt ut i vattendrag och grundvatten.

Om rapporteringen av att importerat avfall är radioaktivt

Anläggningarna i Sverige har en mycket god kontroll över vad man tar in på sina anläggningar. SVT rapporterar att en anläggning fick en last med radioaktivt avfall. Det är korrekt att så skedde. Men det uppmärksammades inom ramen för verksamhetens kontrollsystem. Detta skedde och hanterades innan SVT uppmärksammade frågan.

I övrigt kan vi konstatera att inga av de brister som SVT säger sig ha uppdagat bryter mot miljölagstiftningen eller gällande tillstånd.

Mot bakgrund av medierapporteringen kring energiåtervinning av importerat avfall vill vi slutligen fråga. Varför ska svenska fjärrvärmeanläggningar avstå från att ta emot avfall från andra länder om det både minskar de totala klimatutsläppen och gör att vi slipper köpa in andra typer av bränslen? Vad är det för fel med att utvinna energi ur avfall, jämfört med andra bränslen, om vi klarar de hårda miljökrav som svenska myndigheter ställer?

Den som vill ha mer information om vår verksamhet är välkommen att kontakta oss. Se också rapport om hur materia- och energiåtervinning kompletterar varandra samt rapport om kontroll av importerat avfall.

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tfn 070-893 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme, tfn 073-255 00 25, ulrika.jardfelt@svenskfjarrvarme.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99