Att lämna begagnade kläder och andra textilier till återanvändning när man inte längre själv vill ha dem gör vi nästan på rutin. Nu kan vi snart också få tillgång till nya insamlingssystem för att materialåtervinna det som är slitet och trasigt. 

Konsumtionen av textil ökar och därmed också textilavfallet. Textil är en komplex produkt som kräver mycket energi, vatten och kemikalier vid tillverkning. Det finns därför en stor miljönytta i att använda resurserna på ett optimalt sätt. Att förebygga att textilavfall uppkommer är första prioritet enligt EUs avfallshierarki. Därefter kommer insatser för att det textilavfall som ändå uppstår ska återanvändas och i nästa steg materialåtervinnas. 

Stockholm Stad har tillsammans med Avfall Sverige genomfört ett pilotprojekt för att öka kunskapen om möjligheten att sortera ut och materialåtervinna textil. Målet har bland annat varit att utveckla och testa ett system för insamling av textilavfall på återvinningscentraler, men insamling i/nära fastigheten är också ett bra alternativ. Det pågår försök även inom detta område. 

Resultaten visar att folk gärna lämnar sitt textilavfall till återvinning. Det kommer in textilavfall som lämpar sig för detta ändamål. Bäst fungerar rena textilprodukter, som kläder och hemtextil, utan inblandning av andra material. Det kan bli nya fibrer att användas i nya textilier. 

Idag går merparten av textilier som inte återanvänds till förbränning med energiåtervinning. Materialåtervinning av textilier sker i dag utomlands, men en svensk anläggning är planerad. 

Läs hela rapporten 

Hela rapporten ”Textilt avfall. En framtida resurs – Pilotprojekt i Stockholm” (Rapport U 2013:15) finns för kostnadsfri nerladdning från www.avfallsverige.se/rapporter/u201315/

Mer information 

Helene Personne, Trafikkontoret Avfall, Stockholms stad Telefon: 08-508 46 572, helene.personne@stockholm.se 

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige Mobiltel. 070-526 35 27 jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se 

Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nuBifogade filer

 Prm_textil.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99