Nu kan vi för första gången publicera statistik om svensk avfallshantering på läns- och kommunnivå. Avgifter, hur mycket avfall som samlas in, hur nöjda kunderna är med avfallshanteringen – allt finns med i vår nya rapport ”Hushållsavfall i siffror”.

Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen i kommunen. Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på återvinningscentraler och vad kunderna tycker om tillgängligheten. Förtroende för och information om kommunens återvinning ingår också i undersökningarna. Borlänge blev bästa kommun om man väger samman resultat från kundenkäter. 89 procent av kunderna var nöjda med det Borlänge erbjuder. På andra plats hamnar Sollefteå med 87 procent följt av Falun med 85 procent. 

Gotland är bäst på materialåtervinning – nästan 60 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning. På andra plats hamnar Ludvika kommun med 56 procent och på tredje plats Karlskrona kommun med 55 procent. Nästan alla kommuner i topp har utsortering av matavfall till central anläggning för biologisk återvinning – kompostering eller rötning. Ludvika har eftersortering av matavfallet vid en särskild anläggning enligt den så kallade MBT-tekniken. 

Fakta kring behandlingen av hushållsavfall på nationell nivå publicerar Avfall Sverige i juni varje år i skriften ”Svensk Avfallshantering”. Där kunde vi senast redovisa att drygt 4,3 miljoner ton hushållsavfall behandlades 2011, 458,7 kg per invånare. Svenska kommuner har tagit ett stort ansvar för att minska avfallet och mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår. Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallstrappan och det arbetet är högt prioriterat, vilket också avspeglas i Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”. 

För mer information kontakta 

Jenny Westin, Avfall Sveriges rådgivare för statistik, upphandling och avfallstaxor. Direkttel. 040-35 66 15, mobil 070-518 40 45, jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sveriges kommunikationschef Mobil 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99