Återvinningscentraler på gångavstånd kan bli ett lyft för miljön. Kvartersnära återvinningscentraler kan förenkla för människor som bor centralt att både återvinna och återanvända. De skapar mötesplatser, nya jobb och bidrar på så sätt till att bygga det hållbara samhället.

Möjligheterna att inrätta kvartersnära återvinningscentraler har undersökts i ett projekt genomfört av Avfall Sverige, Sysav och VA SYD med hjälp av Tyréns. Projektet syftade till ge en bild av vad en kvartersnära återvinningscentral är och hur den kan förverkligas, men även hur den kan förvaltas och drivas. Resultatet presenteras nu i en vägledning till kommunerna för etableringen av kvartersnära återvinningscentraler, som ska erbjuda möjligheter för kommuninvånarna att förebygga eller återanvända avfall. Projektet presenterades vid Avfall Sveriges höstmöte på onsdagen. Temat för höstmötet var "Fastighetsnära insamling av hushållsavfall".

Att förebygga att avfall uppkommer är första prioritet enligt EUs avfallshierarki, liksom hos alla de som arbetar med att utveckla den kommunala avfallshanteringen. Samtidigt ökar kraven på service och närhet från kommuninvånarna. Idag ligger flertalet av landets återvinningscentraler i städernas utkant och är ibland svåra att nå utan bil. Ett resultat kan bli att man inte lämnar sitt avfall till återvinning och i slutändan blir miljön lidande. 

I Köpenhamn och Oslo finns kvartersnära återvinningscentraler, där bland annat förpackningar, grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall kan lämnas, samtidigt som återbruket är starkt betonat. I rapporten presenteras några exempel på hur en etablering av kvartersnära återvinningscentraler i Malmö kan förverkligas. Tomma butikslokaler kan på så sätt få nytt liv, men lösningar där insamlingsbehållare ställs upp utomhus är också tänkbara. 

– Kvartersnära återvinningscentraler gör det ju lättare för kommuninvånarna att lämna sitt avfall på rätt plats. Vi från kommunens sida måste se till att möjligheter ges för att öka återvinningen och framförallt bidra till att förändra synen på de saker vi vill göra oss av med. Att göra sig av med avfall är en vardaglig syssla som med rätt förutsättningar kan bidra till möten mellan människor, säger projektledare Savita Upadhyaya på VA SYD.

Läs hela rapporten 

Hela rapporten ”Vägledning för planläggning av kvartersnära återvinningscentraler” (U 2013:18) finns för kostnadsfri nerladdning från: www.avfallsverige.se/rapporter

Mer information 

Stig Edner, Sysav 040-635 19 10 Stig.Edner@sysav.se 

Savita Upadhyaya, VA SYD 040-635 01 34 Savita.Upadhyaya@vasyd.se 

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige 070-526 35 27 Jon.Nilsson-Djerf@avfallsverige.seBifogade filer

 Prm_mini-avc_131113.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99