Att samla in använda sprutor och kanyler på ett säkert sätt är viktigt, både för miljön och för människor som kommer i kontakt med dem. De ska inte slängas i restavfallet eftersom det kan innebära risker. Men många vet inte var man ska lämna in dem. Därför har Avfall Sverige tagit fram ett nytt samarbetsavtal med apoteken.

Gamla läkemedel måste apoteken samla in, men kasserade sprutor och kanyler är kommunernas uppgift att ta hand om. Många vänder sig ändå till apoteken med sina gamla kanyler och sprutor. Det känns logiskt eftersom det är där man lämnar in kasserade läkemedel. Men sprutor och kanyler ingår inte i producentansvaret för läkemedel, något Avfall Sverige länge förespråkat att de ska göra. För att göra det ”lätt att göra rätt” för människor att slänga använda sprutor har många av Sveriges kommuner tecknat samarbetsavtal med apotekskedjorna.

Samarbetsavtalen går ut på att kommunerna tecknar avtal med apoteken där dessa åtar sig att samla in sprutor och kanyler från hushållen. Sedan tidigare finns en mall för samarbetsavtal som Avfall Sverige nu har uppdaterat. Syftet är att göra det ännu enklare och smidigare för kommuner och apotek över hela landet att få till ett gott samarbete kring kasserade kanyler och sprutor. En del i detta är att det ska vara lättare att anpassa avtalet efter egna lokala förutsättningar.

– Samarbetet är viktigt eftersom det förenklar för människor och gör att fler sprutor och kanyler kan samlas in. Sprutor och kanyler kan innebära en risk om de inte hanteras rätt och det är därför viktigt att de tas om hand på ett säkert sätt, säger Britta Moutakis, Avfall Sveriges rådgivare för farligt avfall.

– Att slänga kanyler i kärl- och säckavfallet kan innebära en arbetsmiljörisk för renhållningspersonalen. Detta gäller även om de förpackats i någon typ av behållare, t.ex. en gammal mjölkkartong. Lösa sprutor och kanyler i avfall innebär en oacceptabel risk för stickskador för personal i avfallsbranschen när avfallet ska hanteras. Det gäller exempelvis när avfallet samlas in, vid sorterings- och återvinningsanläggningar, säger Britta Moutakis.

Förutom avtalsmallen har även erfarenheter från ett 20-tal kommuner och tre av Sveriges apotekskedjor sammanställts i en färsk rapport från Avfall Sverige. Mer information samt rapporten "Samarbetsavtal om hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll", 2015:30 finns på avfallsverige.se/rapporter

För mer information kontakta:

Britta Moutakis, rådgivare för farligt avfall, tel 0703-58 66 14, britta.moutakis@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se 


Bifogade filer

 prm_apoteksavtal.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99