Det finns en stor potential för att utveckla nya verksamheter och nya sätt att ta tillvara jordens begränsade resurser. Kommunerna har en viktig roll i detta. För att få full utväxling behöver regeringen se över och modernisera regelverk och tydliggöra vad kommunerna kan och får göra exempelvis för att förebygga avfall och främja återanvändning.

Det säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, med anledning av en ny rapport från Avfall Sverige. Av rapporten framgår att kommunerna spelar en viktig roll för utvecklingen mot bättre resurshushållning och en mer cirkulär ekonomi. Men Avfall Sverige och kommunerna både vill och kan arbeta ännu mer med frågan.

Kommunerna kan skapa möjligheter för både företag och privatpersoner att återanvända och låta material cirkulera genom att erbjuda infrastruktur för detta. Man kan sprida information och visa exempel på nya affärsmodeller som gynnar cirkulär ekonomi. Kommunal upphandling är ett viktigt verktyg som kan skicka signaler till marknaden. Men det saknas tydliga regler för hur offentlig upphandling kan användas för att stödja cirkulär ekonomi, det saknas också tydliga mått för utvärdering.

Kommunerna har alltså redan i dag en viktig roll för att åstadkomma en hållbar utveckling. Men rollen behöver förtydligas, både i EU:s kommande förslag för cirkulär ekonomi och i den svenska lagstiftningen.

EU:s förslag kommer att ta upp både hinder och åtgärder som behöver vidtas för en mer cirkulär ekonomi. Fokus ligger på produkters hela livscykel, inte bara som avfall. Man tittar även på möjligheten att reparera och återanvända och det är något som måste tas hänsyn till redan vid design och produktion. Konsumtion, avfallshantering, marknaden för materialåtervinning och nya återvinningsmål för hushållsavfall lyfts också.

I kommunerna har vi jobbat med cirkulär ekonomi under många år - men vi har kallat det kretslopp. Det är dock oklart vad kommunerna får göra när det gäller återanvändning och förebyggande av avfall, och hur detta arbete får finansieras. Det är osäkert hur kraven vid t ex offentlig upphandling kan eller bör ställas och vilka krav som är möjliga att uppnå. Läs mer i rapporten "Kommunernas roll i den cirkulära ekonomin", se relaterat material.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99