Utöver ekonomiska frågor inom svensk avfallshantering kommer kommunernas roll i den cirkulära ekonomin att diskuteras på Avfall Sveriges höstmöte 10–11 november.

Temat för konferensen är ekonomiska frågor ur alla aspekter, som rör den kommunala avfallshanteringen. Bland annat sätts taxorna under luppen, hur man tar rätt betalt och varför det är så svårt att jämföra taxor mellan kommuner. Praxis för självkostnadsprincipen vad gäller redovisning för intäkter, investeringar och särredovisningar är ett självklart ämne. Ekonomiska frågor kopplade till avfallsbehandling kommer också att belysas.

Resultat från flera nya projekt, finansierade av Avfall Sveriges utvecklingssatsning, presenteras för första gången under mötet. Ett av dessa är en förstudie om kommunernas roll i cirkulär ekonomi. Kommunerna har redan idag en tydlig roll i en cirkulär ekonomi genom sitt avfallsansvar, men det finns också ett intresse från kommunernas sida för att arbeta mer med detta framöver. Kommunerna kan också genom ett flertal olika aktiviteter motivera medborgare att lägga om beteende och konsumtion till att bli mer i linje med principerna i den cirkulära ekonomin. De kan visa upp goda exempel och marknadsföra de initiativ som redan finns, samt arbeta med informations- och utbildningsinsatser. Om kommunens verksamhet i större utsträckning anpassas för att bli mer cirkulär, visar man också tydligt att det är ett möjligt alternativ även för andra aktörer. Den kommunala upphandlingen är ett viktigt verktyg som kan användas för att skicka signaler till marknaden.

Avfall Sverige genomförde under hösten en analys över marknaden i Sverige vad gäller insamling och behandling av hushållsavfall. Resultatet presenteras på höstmötet. En utblick över trender inom energi- och råvarumarknaden kommer också att presenteras.

Tid: 10 nov kl 10-16.30, 11 nov kl 9-15.

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

För fullständigt program, se http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Kurser/program.pdf

Välkommen på hela eller delar av mötet. Meddela ditt deltagande till undertecknad.

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Bifogade filer

 avfall_o_ekonomi.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99