Biogasanläggningar i Sverige har länge haft svårigheter att visa lönsamhet. En utmaning som anläggningarna brottas med är att osäkra marknadsförutsättningar fungerar som broms för investeringar och satsningar i biogasproduktion.

Många åtgärder har vidtagits för att skapa bättre förutsättningar och kontinuitet för branschen. Men anläggningarna har också mycket att vinna på att dela med sig av sin kunskap och lära sig av varandra. Benchmarking av nyckeltal erbjuder anläggningarna kompletterande information till förbättringsarbete och effektivisering vilket i sin tur leder till bättre och billigare biogasproduktion.

Avfall Sverige-rapporten 2017:05 ”Benchmarking för effektivare biogasproduktion” är resultatet av en studie där man bland annat har mätt den totala effektiviteten i de olika processerna på flera produktionsanläggningar och jämfört nyckeltal för kostnader, energianvändning och prestation.

Projektet har letts av Johan Yngvesson från RISE Samhällsbyggnad och har genomförts i samarbete med Daniel Tamm från IVL Svenska Miljöinstitutet. Avfall Sverige är en av medfinansiärerna till projektet.

För mer information kontakta

Caroline Steinwig, Avfall Sveriges rådgivare för biologisk återvinning, 070-480 61 23, caroline.steinwig@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sveriges kommunikationschef, 070-662 61 28,

anna-carin.gripwall@avfallsverige.se


Bifogade filer

 noNameAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99