Landets kommuner samlar in allt mer matavfall för rötning och kompostering. Den biologiska återvinningen av matavfall ökade med 15 procent 2012, visar färsk statistik från Avfall Sverige. Det är främst rötning för att utvinna biogödsel och biogas, som ökar, medan komposteringen av matavfall minskar.

Total mängd behandlat hushållsavfall ökade förra året med 0,9 procent till 4 393 070 ton, 459,7 kg/invånare. Det är den biologiska återvinningen av matavfall och trädgårdsavfall som ökar mest, med 3,4 procent. Energiåtervinningen ökade med 1,2 procent. Materialåtervinningen är i stort sett oförändrad medan deponeringen minskade med hela 14,7 procent.

Fördelningen mellan olika behandlingsmetoder är ungefär densamma som tidigare år. 51,5 procent av hushållsavfallet går till energiåtervinning. 32,4 procent materialåtervinns och 15,4 procent behandlas biologiskt medan endast 0,7 procent av hushållsavfallet deponeras i Sverige. I många andra europeiska länder är deponering fortfarande den dominerande behandlingsmetoden.

– Den totala avfallsmängden har ökat något de senaste åren. Men ser man till mängden avfall per person så är vi tillbaka på 2004 års nivå, 460 kg per person, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.

– Det är glädjande att den biologiska återvinningen och framför allt insamlingen av matavfall tagit fart. Det sker en tydlig förskjutning mot biologisk behandling av kärl- och säckavfallet, säger Weine Wiqvist.

– En tredjedel av hushållsavfallet materialåtervinns, men vi vet att det finns potential att öka den mängden. Undersökningar visar att så mycket som en tredjedel av innehållet i en vanlig soppåse är förpackningar och tidningar, som i stället borde ha lämnats till materialåtervinning, säger Weine Wiqvist.

Avfallsutredningen, som lämnades i höstas, föreslår att kommunerna ska ansvara för insamlingen av allt hushållsavfall – även förpackningar och tidningar.

– Det finns kommuner som på eget initiativ utvecklat insamlingen av förpackningar och tidningar. Denna service har uppskattats av medborgarna och gett mycket goda resultat. Om alla kommuner fick möjlighet att organisera insamlingen utifrån egna förutsättningar skulle återvinningen kunna öka, säger Weine Wiqvist.

Avfall Sverige har sedan ett par år tillbaka kunnat redovisa kommunernas insamlings- och återvinningssystem för gips, planglas och den så kallade kommunplasten – plast som inte är förpackningar. I år kan vi även redovisa den wellpapp, som lämnas i kommunernas återvinningssystem. Samtliga fraktioner går till materialåtervinning.

Siffrorna som presenteras i Avfallstrenden 2013 är preliminära. Den slutliga statistiken publiceras i skriften Svensk Avfallshantering 2013, som kommer ut i juli.

För mer information, kontakta kommunikationschef Anna-Carin Gripwall via mail till acg@avfallsverige.se eller telefon 070-662 61 28


Bifogade filer

 avfallstrenden2013.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99