Avfall Sverige och kommunerna välkomnar regeringens tydliga besked att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper tas över av kommunerna.

– Kommunernas insamlingsansvar är nyckeln till en smart och effektiv återvinning som ger bättre service och mer jobb. Det här är ett talande exempel på samverkan mellan det offentliga och näringslivet som omvandlar praktiskt miljöarbete till en modern cirkulär ekonomi.

Det sa Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist när han, inbjuden av miljöministern, deltog i ett studiebesök i Lund där hon offentliggjorde planerna.

Regeringen har meddelat att insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna. En utredning tillsätts som ska ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret ska utformas i praktiken. Det ska bli enklare för hushållen att lämna förpackningsavfall och returpapper till återvinning.

I praktiken innebär regeringens förslag till ny ansvarsfördelning att kommunerna kommer att samla in avfallet hos hushållen och sedan lämna över det insamlade materialet till producenterna mot en ersättning. Producenterna ska, precis som idag, ansvara för att det insamlade avfallet återvinns på ett korrekt sätt.

– Det är viktigt att producenterna av förpackningar och returpapper har ett fortsatt och fördjupat ansvar för hur produkterna utformas, för att minska mängden avfall och för att se till att återvinningen fungerar, säger Weine Wiqvist.

Sverige ligger efter övriga Europa när det gäller insamling av förpackningar. Med ett kommunalt insamlingsansvar kan bättre samordning och återvinning uppnås, och det är något som ”smittar av sig” också på andra avfallsslag, med högre insamling och återvinning. Allting hänger ihop och måste ses i en helhet.

– Avfall Sverige och kommunerna har varit förberedda på ett kommunalt insamlingsansvar sedan den senaste utredningen presenterades 2012, så startsträckan är inte så lång. Detta är ett efterlängtat klargörande som gör att kommunerna nu konkret kan fortsätta planeringen för det utökade insamlingsansvaret.

– Med kommunen som huvudman finns möjlighet att utveckla nya fastighetsnära och rationella system för att hantera allt hushållsavfall, vilket underlättar för medborgaren, leder till bättre resursutnyttjande och gynnar miljön, säger Weine Wiqvist.

För mer information, kontakta

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tfn 070-893 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Bakgrund:

Producentansvaret på förpackningar och returpapper har fått utstå hård kritik sedan införandet 1994. Att ha två huvudmän som ansvarar för insamlingen är irrationellt ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Under många år arbetade Avfall Sverige för att få till stånd en översyn av systemet. Våren 2011 tillsatte också dåvarande regering en utredning, som i augusti 2012 presenterade betänkandet ”Mot det hållbara samhället – en resurseffektiv avfallshantering”.

Utredningens huvudförslag gick ut på att flytta ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper till kommunerna, medan själva återvinningen fortsatt sköts av producenterna. Förslaget gjorde ansvarsfördelningen mer logisk och lättare att förstå. Utredningen gick på remiss och svaren visade på oenighet bland olika aktörer, mest om ekonomi men också en del rättsliga frågor. Förslaget blev liggande men i januari 2014 tillsatte dåvarande miljöminister Lena Ek en arbetsgrupp inom regeringskansliet, som skulle ta fram ett nytt förslag till hur kretsloppsfrågan ska hanteras i framtiden. Arbetsgruppen, i dialog med olika aktörer, tog fram ett nytt förslag som innebar att ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper skulle vara kvar hos producenterna. Men efter valet gav den nye statsministern Stefan Löfven ett nytt besked i sin regeringsförklaring:

– Avfallet behöver minska och återvinningen öka, ansvaret för insamlingen läggs därför hos kommunerna, sade han.

Läs mer på regeringens webbplats


Bifogade filer

 noNameAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99