Avfall Sverige välkomnar regeringens besked att utse Mia Torpe till utredare. Torpes arbete går ut på att förverkliga regeringens tydliga ambition att flytta insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från producenterna till kommunerna, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

I maj meddelade regeringen att ansvaret för den fysiska insamlingen av förpackningar och tidningar ska samlas hos kommunerna och att en utredning skulle tillsättas. Uppdraget var att ta fram ett förslag på hur det förändrade insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushållen ska utformas i praktiken. Nu är det alltså klart vem som utsetts till utredare: Mia Torpe, tidigare miljöchef för HSB Riksförbund.

– Vi kommer förstås att samarbeta med utredaren och bidra med goda exempel och erfarenheter från kommuner och omvärlden i övrigt, säger Weine Wiqvist.

– Avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur och en tjänst av allmänt intresse. Därför är det naturligt att kommunerna är huvudman för insamling av allt avfall från hushåll, så som regeringen föreslår. Det leder till bättre samordning, smartare transporter, innovativa insamlingssystem, som gör det lättare för hushållen att lämna sitt förpackningsavfall och returpapper. Då ökar återvinningen och frågor om att förebygga avfallets uppkomst och ökad återanvändning kan på ett naturligt sätt infogas, säger Wiqvist.

I praktiken innebär regeringens förslag till ny ansvarsfördelning att kommunerna kommer att samla in avfallet hos hushållen och sedan lämna över det insamlade materialet till producenterna mot en ersättning. Producenterna ska, precis som idag, ansvara för att det insamlade avfallet återvinns på ett korrekt sätt.

Utredaren ska ge förslag på hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen, hon ska föreslå hur tillsynen ska gå till, vilka konsekvenser det förändrade ansvaret får för alla olika parter och också lämna ett författningsförslag som lägger fast regelverket. Uppdraget ska vara slutfört den 31 mars 2016.

För mer information om utredningen, se Regeringens hemsida och Avfall Sveriges hemsida
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99