Miljöminister Karolina Skog har tagit initiativ till en översyn av reglerna för avfall och återvinning. Avfall Sverige välkomnar denna nya process. Vi bidrar nu till fortsättningen med 22 förslag som utgår från en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning och som leder till bättre resurshushållning i Sverige. Här finns alla förslagen.

Avfall Sveriges förslag omfattar inte bara frågor om förpackningar och returpapper, utan också så kallat jämförligt hushållsavfall från verksamheter samt matavfall och textil.

Det grundläggande producentansvaret för förpackningar och returpapper behålls, men kompletteras med en regel om att kommunerna ansvarar för insamlingen från hushåll, precis som för annat hushållsavfall. Producenterna behåller äganderätten för det som samlas in och ser till att det återvinns samt ersätter kommunerna ekonomiskt för insamlingsarbetet.

Kommunernas grundläggande ansvar för hushållsavfall behålls, men kompletteras med en regel som gör det möjligt för verksamhetsutövare att själva välja utförare för att ta hand om allt sitt avfall, även det så kallade jämförliga hushållsavfallet, som är en del av kommunens ansvar.

Separat insamling av matavfall från hushåll och verksamheter blir obligatoriskt. Kommunerna ges ett övergripande ansvar för textil från hushåll, men samverkar med ideell sektor och handel för återanvändning och återvinning.

Det är oerhört viktigt att den översyn som nu satts igång slutförs med långsiktigt politiskt hållbara spelregler. Då kommer det att bli enklare att göra rätt och resurshushållningen i det svenska samhället ökar.

För mer information kontakta

Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige, 0708-93 15 99

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, Avfall Sverige, 070-662 61 28


Bifogade filer

 22_punkter.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Weine Wiqvist

VD

weine.wiqvist@avfallsverige.se

040-35 66 05

0708-93 15 99